Naslovna strana

K O N T A K T
Balkanološki Institut SANU
Knez-Mihailova 35, Beograd, Srbija

e-mail: Biljana.Sikimic@bi.sanu.ac.rs


Naučni savetnik Balkanološkog instituta SANU Beograd


Rođena 17.06.1956. u Beogradu, Jugoslavija/Srbija, devojačko prezime Nikolić.
Adresa: Balkanološki institut SANU, Knez-Mihailova 35, tel. +381 11 2639 830
E-mail: biljana.sikimic@bi.sanu.ac.rs
www.balkaninstitut.com

2011– rukovodilac projekta „Jezik, folklor, migracije na Balkanu“, koji u Balkanološkom institutu SANU finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije (broj 178010).

2010– Honorarni predavač na Univerzitetu u Novom Sadu, interdisciplinarni studijski program diplomskih akademskih studija – doktorske studije, „Rodne studije“ na predmetu „Lingvistička antropologija roda i etniciteta“.

2009– Honorarni predavač na Univerzitetu u Novom Sadu, interdisciplinarni studijski program diplomskih akademskih studija – master, „Rodne studije“ na predmetu „Rod i etnicitet“, od 2009. godine.

2006–2010 rukovodilac projekta „Etnička i socijalna stratifikacija Balkana“ koji je u Balkanološkom institutu SANU finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije (broj 148011).

2002–2005 rukovodilac projekta “Etnolingvistička i sociolingvistička istraživanja izbeglica i multietničkih zajednica na Balkanu”, koji je u Balkanološkom institutu SANU finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Srbije (broj 2167)

2001– Od 16. februara 2001. radi na Balkanološkom institut SANU.

1993 Doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu: „Metodologija etimoloških istraživanja narodnih jezičkih umotvorina”, mentor: akademik Pavle Ivić, članovi komisije: akademik Nada Milošević-Đorđević, prof. dr Dara Gortan-Premk, prof. dr Dragana Mršević-Radović

1990 Magistrirala sa radom „Kritička bibliografija srpskohrvatsko–rumunskih jezičkih uzajamnih pozajmljenica“, mentor: prof. dr Momčilo Savić, članovi komisije akademik Pavle Ivić i akademik Ivan Klajn.

1987–2001 Istraživač na Institutu za srpskohrvatski/srpski jezik SANU na projektu „Etimološkog rečnika srpskohrvatskog/srpskog jezika”, rukovodilac: akademik Pavle Ivić.

1982–1987 Prevodilac u saveznim i pokrajinskim organima uprave (Beograd i Novi Sad)

1979–1981 Postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek za romanske jezike.

1980 Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa za rumunski jezik i književnost.

1979 Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa za španski jezik i književnost.

Naučne oblasti: balkanologija, etnolingvistika, antropološka lingvistika, jezik folklora, etimologija.

Objavila preko sto originalnih naučnih radova, monografiju “Etimologija i male folklorne forme”, Beograd 1996, koautorske monografije „Ogledna sveska etimološkog rečnika srpskog jezika”, Beograd 1998. i „Rumunske verske zajednice u Banatu, Prilog proučavanju multikonfesionalnosti Vojvodine“ (sa Aleksandrom Đurić-Milovanović i Mirčom Maranom), Vršac 2011. Urednik je tematskih zbornika radova: „Skrivene manjine na Balkanu“, Beograd 2004, „Izbegličko Kosovo“, Kragujevac 2004, „Život u enklavi“, Kragujevac 2005, „Banjaši na Balkanu, identitet etničke zajednice“, Beograd 2005, „Kurban in the Balkans“, Beograd 2007, „The Romance Balkans“, Beograd 2008, „Krvna žrtva. Transformacije jednog rituala“, Beograd 2008, „Băieşi in contextul sud-slav“ (specijalan broj časopisa „Piramida“ Zavoda za kulturu Rumuna u Vojvodini), Novi Sad 2011, „Labour Migrations in the Balkans“, München – Berlin 2011.

Na Balkanološkom institutu SANU, Beograd, organizovala međunarodne naučne skupove „Skrivene manjine na Balkanu“ (2003) i „Romanski Balkan“ (2006).

Učestvovala na preko 20 kongresa i konferencija u zemlji, Rumuniji, Bugarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Makedoniji, Mađarskoj, Rusiji, Austriji, Nemačkoj, Grčkoj, Francuskoj i Japanu.

Član Međuodeljenskog odbora za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava SANU.

Član Komisije SANU za proučavanje života i običaja Roma.

Član Odbora istorijskih nauka SANU „Balkanološke teme“.

Оperativni rukovodilac projekta “Istraživanja slovenskih govora na Kosovu i Metohiji”, Institut za srpski jezik SANU, koji је finansiraо UNESCO 2003.

Rukovodilac srpsko-rumunskog projekta SANU (sa dr Marijom Marin) „Antropološko-lingvistička i sociolingvistička istraživanja srpskog i rumunskog Banata“

Rukovodilac srpsko-bugarskog projekta SANU (sa dr Petkom Hristovim) „Mobilnost i identitet: istorijske, kulturne i jezičke dimenzije radne migracije na Balkanu“

Predstavnik Srbije u Balkanskoj lingvističkoj komisiji pri Međunarodnom slavističkom komitetu.

Član uređivačkog odbora naučnih časopisa: „Lingvističke aktuelnosti”, Beograd: Institut za srpski jezik SANU; „Balcanica”, Beograd: Balkanološki institut SANU; „Spektar“, Skoplje: Institut za književnost „Krste Misirkov“; „Revista de studii banatice“, Temišvar: Rumunska akademija nauka; „Kodovi slovenskih kultura” (brojevi 1–3), Beograd: Klio i „Europa“ Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine.

Član upravnog odbora Fondacije za rumunsku etnografiju i folklor, Novi Sad i naučnog saveta Centra za kulturu Rumuna Vojvodine u Zrenjaninu.

Član komisije za jezik i književnost MNTR od 1.05.2001. do 2007.

Važnija terenska etnolingvistička istraživanja u zemlji i inostranstvu od 1996. do danas: Srbi u Mađarskoj 2001, 2002, 2003; multietničke zajednice Vojvodine (Banjaši, Bugari-Pavlikjani, Bunjevci, Česi, Hrvati, Srbi, Rumuni, Slovaci i Romi) od 1999; granične oblasti Srbije i Makedonije (Pčinja i Kumanovska oblast) 1998–2005; multietnička naselja istočne Srbije (Srbi, Bugari, Banjaši i Vlasi) od 2002; Vlasi i Srbi severoistočne Srbije od 1999; Banjaši/Karavlasi (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina) od 2001; Kosovo i Metohija, enklave (Leposavić, Malo Rudare, Prilužje, Štrpce, Novo Brdo, Gojbulja, Banje, Crkolez, Suvo Grlo, Zubin Potok, Banjska) od 2001, izbeglički centri (Radinac u Smederevu, Kosovska Mitrovica) od 2003; Bošnjaci i Srbi u Sanžaku (okolina Priboja), od 2004.

Aktivno znanje jezika: španski, rumunski, engleski, ruski, italijanski, nemački, francuski; pasivno: norveški, portugalski, novogrčki, bugarski, slovenački, albanski, češki i drugi jezici.